Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti IMIDJEX spol. s r.o.

OBSAH:
1.) Úvodné ustanovenia
2.) Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
3.) Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
4.) Spôsoby vybavenia reklamácie
5.) Alternatívne riešenie sporu

1) Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť IMIDJEX spol. s r.o., so sídlom Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava, SR, IČO: 17 337 551, DIČ: 2020321303, IČ DPH: SK2020321303, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2170/B, tel. č.: +421 (0)2 52 96 08 77, e-mail: imidjex@imidjex.sk, http://www.imidjex.sk/ (ďalej len „IMIDJEX“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2 Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
1.3 Tento Reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu v sídle spoločnosti IMIDJEX a zároveň je zverejnený na internetovej stránke IMIDJEX http://www.imidjex.sk/.

2) Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
2.1 IMIDJEX zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov.
2.2 Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady IMIDJEX nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2.3 Pri použitom tovare (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov, IMIDJEX však nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru.
2.4 Na žiadosť Kupujúceho je IMIDJEX povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
2.5 Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže IMIDJEX poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah takejto záruky určí v záručnom liste.
2.6 Kupujúci je povinný vytknúť vadu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
2.7 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než IMIDJEX, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
2.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
2.9 Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3) Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. IMIDJEX je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
3.2 Práva zo zodpovednosti za vady si Kupujúci uplatňuje na adrese sídla spoločnosti IMIDJEX na Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava.
3.3 IMIDJEX je povinný vydať Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie IMIDJEX je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
3.4 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, IMIDJEX alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach v súlade s ustanovením § 622 a § 623 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“).
3.5 V súlade s ustanovením § 622 Občianskeho zákonníka má Kupujúci nasledovné práva: ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. IMIDJEX je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým IMIDJEXu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. IMIDJEX môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
3.6 V súlade s ustanovením § 623 Občianskeho zákonníka má Kupujúci nasledovné práva: ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
3.7 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv uvedených v bode 3.5 a 3.6 tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, je IMIDJEX povinný ihneď určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.8 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.9 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na nový tovar.
3.10 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže IMIDJEX vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. IMIDJEX je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť IMIDJEXu vydať o spôsobe vybavenia reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.11 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a IMIDJEX ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša IMIDJEX bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť IMIDJEXu za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. IMIDJEX je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
3.12 IMIDJEX je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.13 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa Zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z.z.

4) Spôsoby vybavenia reklamácie
4.1 Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
4.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
4.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým IMIDJEXu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4.4 IMIDJEX môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
4.6 Ak IMIDJEX nevybaví reklamáciu do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
4.7 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
4.8 Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si zvolí jedno z týchto práv, nemôže túto voľbu sám jednostranne meniť.

5) Alternatívne riešenie sporu
5.1 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom ktorým IMIDJEX vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že IMIDJEX porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na IMIDJEX so žiadosťou o nápravu. Ak IMIDJEX na žiadosť Kupujúceho podľa prechádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s IMIDJEX je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/8/7/87f4bcb0-ccf9-44e8-aa83-7663bb3483a9/imidjex.sk/sub/eshop/wp-content/themes/456sailing/functions/scotchpanels.php on line 77