Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IMIDJEX spol. s r.o. platné pre objednávky realizované prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie

OBSAH:
1.) Všeobecné ustanovenia
2.) Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
3.) Potvrdenie o uzavretí zmluvy
4.) Kúpna cena a platobné podmienky
5.) Odstúpenie od zmluvy
6.) Poštovné
7.) Dodanie tovaru
8.) Zodpovednosť za vady a záruka
9.) Reklamovanie tovaru
10.) Alternatívne riešenie sporov
11.) Ochrana osobných údajov Kupujúceho
12.) Záverečné ustanovenia

1) Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti IMIDJEX spol. s r.o., so sídlom Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava, SR, IČO: 17 337 551, DIČ: 2020321303, IČ DPH: SK2020321303, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2170/B, tel. č.: +421 (0)2 52 96 08 77, e-mail: imidjex@imidjex.sk, http://www.imidjex.sk/, štatutárny orgán: Eugen Krajčovič, Júlia Krajčovičová, konatelia spoločnosti (ďalej len „IMIDJEX“) tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy s Kupujúcim či už zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zmluva“) v súlade s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako jej príloha a platia neobmedzene pre kúpu tovaru objednaného využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, konkrétne využitím webového sídla IMIDJEXu (ďalej len ,,e-shop“).
1.2 Kupujúcim je osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s IMIDJEXom ako odberateľ tovaru (ďalej len ,,tovar“) prostredníctvom e-shopu IMIDJEXu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci“).
1.3 VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a IMIDJEXom. Tieto VOP platia pre dodávky tovaru. Základnou povinnosťou Kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť s VOP, ktoré sa pre Kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru.
1.4 Kupujúci zrealizovaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto VOP pre objednanie a následnú dodávku tovaru. Vzťahy medzi Kupujúcim a IMIDJEXom sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň záväzné pre obe strany.

2) Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
2.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Zákona sa Kupujúci prostredníctvom e-shopu jasne a zrozumiteľne oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru uvedenými pri jednotlivých položkách predávaných prostredníctvom e-shopu.
2.2 Kupujúci bol oboznámený s adresou sídla IMIDJEX špecifikovanou v Článku 1 bod 1.1 týchto VOP, na ktorej môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet.
2.3 Kupujúci bol oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní v zmysle Článku 4 týchto VOP. V prípade, že pri tovare nie je možné cenu primerane určiť vopred Kupujúci bol oboznámený so spôsobom jej výpočtu, nákladmi na dopravu, dodanie, poštovné a inými nákladmi a poplatkami, ak tieto nie je možné určiť vopred Kupujúci bol upozornený, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky.
2.4 Kupujúci bol v zmysle Článku 4, Článku 7 a Článku 9 týchto VOP oboznámený s platobnými podmienkami, dodacími podmienkami a lehotou do ktorej sa IMIDJEX zaväzuje dodať tovar a s Reklamačným poriadkom IMIDJEXu.
2.5 Kupujúci bol v zmysle Článku 5 týchto VOP poučený o svojom práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, IMIDJEX Kupujúcemu súčasne poskytol formulár na odstúpenie od zmluvy.
2.6 Kupujúci bol upozornený že ak odstúpi od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru IMIDJEXu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
2.7 Kupujúci bol poučený v zmysle Článku 8 týchto VOP o zodpovednosti IMIDJEX za vady tovaru a záruke, ktoré sú predmetom úpravy Reklamačného poriadku https://eshop.imidjex.sk/reklamacny-poriadok/.
2.8 Kupujúci bol v zmysle Článku 8 týchto VOP poučený a existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom podľa prísnejších zásad ako to ustanovuje Občiansky zákonník pri jednotlivých tovaroch, ktorá je predmetom úpravy Reklamačného poriadku https://eshop.imidjex.sk/reklamacny-poriadok/.
2.9 Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej záväzne objednať s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
2.10 Predmetom zmluvy je záväzok IMIDJEXu dodať a odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar a záväzok Kupujúceho zaplatiť IMIDJEXu za tovar kúpnu cenu.
2.11 Tovar je špecifikovaný v e-shope IMIDJEXu s obsahom ktorého sa Kupujúci oboznámil pred uzavretím zmluvy.
2.12 Ak tovar vyžaduje pri užívaní zachovávanie osobitných pravidiel, najmä ak sa riadi návodom alebo je upravený technickou normou IMIDJEX s nimi oboznámil Kupujúceho v e-shope, ibaže ide o pravidlá všeobecné známe.
2.13 IMIDJEX sa zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru podľa podmienok uvedených v týchto VOP.

3) Potvrdenie o uzavretí zmluvy
3.1 Potvrdenie o uzavretí zmluvy zašle IMIDJEX e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávkovom formulári.

4) Kúpna cena a platobné podmienky
4.1 Pre Kupujúceho platí cena uvedená v e-shope. Ceny sú uvádzané ako konečné vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však ceny dodania tovaru. Spôsob platby si Kupujúci zvolí v objednávke. Kupujúci má nasledovné možnosti platby:
a) prevodom na bankový účet IMIDJEXu uvedený v sekcii kontaktných údajov v e-shope (využitím služby 24-Pay),
b) v hotovosti pri platbe na dobierku,
c) využitím služby PayPal Express Checkout.
V prípade výberu spôsobu platby prevodom na bankový účet IMIDJEXu, IMIDJEX expeduje tovar po pripísaní peňažných prostriedkov na účet IMIDJEXu, v prípade spôsobu výberu platby na dobierku je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu pri dodávke tovaru.
4.2 IMIDJEX je povinný vydať Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené: obchodné meno a sídlo IMIDJEXu, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo tovaru, cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.
4.3 Pri predaji použitého tovaru alebo upravovaného tovaru, tovaru s vadou alebo tovaru, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

5) Odstúpenie od zmluvy
5.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
5.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
5.4 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý je dostupný na internetovej stránke IMIDJEXu https://eshop.imidjex.sk/IMD_formular_na_odstupenie_od_zmluvy.pdf. Formulár na odstúpenie od zmluvy je Kupujúcemu súčasne zaslaný aj e-mailom spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy.
5.5 IMIDJEX Kupujúcemu potvrdí odstúpenie od zmluvy v prípade použitia formulára na odstúpenie od zmluvy hneď po prijatí tohto odstúpenia na trvanlivom nosiči.
5.6 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané IMIDJEXu najneskôr v posledný deň lehoty.
5.7 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať priamo na adrese sídla spoločnosti IMIDJEX. V prípade zaslania tovaru sa lehota považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
5.8 IMIDJEX je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe.
5.9 IMIDJEX nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný IMIDJEXom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný IMIDJEXom.
5.10 IMIDJEX nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť IMIDJEXu, ibaže IMIDJEX navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
5.11 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru IMIDJEXu. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru aj v prípade tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
5.12 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6) Poštovné
6.1 Kupujúci si môže vzhľadom na povahu objednaného tovaru vybrať jednu z nasledovných foriem dodania objednaného tovaru:
a) doručenie zásielky prepravnou službou.
6.2 IMIDJEX sa zaväzuje zaslať tovar prepravnou službou podľa cien za prepravu zverejnených na internetovej stránke prepravnej služby DPD.
6.3 Cena poštovného bude v závislosti od výberu spôsobu doručenia tovaru Kupujúcim pripočítaná k cene objednaného tovaru.

7) Dodanie tovaru
7.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní na adrese ním uvedenej pri objednaní tovaru a uzavretí zmluvy.
7.2 Dodacia lehota bola Kupujúcemu oznámená pred uzavretím zmluvy prostredníctvom e-shopu, tiež v potvrdení o uzavretí zmluvy, v závislosti od druhu a množstva objednaného tovaru. Ak IMIDJEX nesplní svoj záväzok dodať tovar v určenej lehote, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
7.3 Ak nedošlo k určeniu dodacej lehoty podľa bodu 7.2 týchto VOP je IMIDJEX povinný dodať tovar Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak IMIDJEX nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
7.4 V prípade, ak nie je možné dodať všetok tovar v dohodnutom termíne, Kupujúci súhlasí s dodaním tovaru po častiach na náklady IMIDJEXu. O tejto skutočnosti IMIDJEX informuje Kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa Článku 5 týchto VOP.
7.5 Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží Kupujúci daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
7.6 V prípade ak si Kupujúci neprevezme tovar pri jeho dodaní na adrese ním uvedenej je IMIDJEX oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie. V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim IMIDJEX vyzve Kupujúceho na prevzatie tovaru, pričom vo výzve určí Kupujúcemu primeranú lehotu na prevzatie tovaru. V prípade ak si Kupujúci neprevezme tovar ani v dodatočnej primeranej lehote má IMIDJEX v súlade s ustanovením § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ustanovením § 517 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy.
7.7 IMIDJEX nezodpovedá za oneskorenú dodávku objednaného tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne uvedenou adresou Kupujúceho.
7.8 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím v mieste dodania ním určenom.
7.9 Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia veci.
7.10 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený obal tovaru (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je Kupujúci oprávnený tovar neprebrať.

8) Zodpovednosť za vady a záruka
8.1 Zodpovednosť za vady a záruka je predmetom úpravy Reklamačného poriadku dostupného na: https://eshop.imidjex.sk/reklamacny-poriadok/.

9) Reklamovanie tovaru
9.1 Bližšie informácie a presné podmienky reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku dostupnom na https://eshop.imidjex.sk/reklamacny-poriadok/.

10) Alternatívne riešenie sporov
10.1 Kupujúci ktorý nie je spokojný so spôsobom vybavenia objednávky resp. dodaným tovarom má možnosť postupovať podľa Reklamačného poriadku zvrejneného na: https://eshop.imidjex.sk/reklamacny-poriadok/. Pokiaľ reklamácia nie je vybavená k spokojnosti Kupujúceho, alebo ak sa Kupujúci domnieva, že mohli byť porušené jeho práva môže v súlade so Zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
10.2 Alternatívne riešenie sporu môže využiť Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
10.3 Návrh podáva Kupujúci podľa ustanovenia § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

11) Ochrana osobných údajov Kupujúceho
11.1 Kupujúci sa ako dotknutá osoba v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pred nákupom na e-shope registruje uvedením osobných údajov v požadovanom rozsahu nevyhnutnom na registráciu a založenie konta, čím poskytuje IMIDJEXu nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, voliteľne ďalšie adresy, voliteľne telefónne číslo, ako aj iné osobné údaje Kupujúceho bezprostredne súvisiace s účelom spracúvania.
11.2 Kupujúci poskytuje IMIDJEX osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru a registrácia v e-shope IMIDJEXu.
11.3 Kupujúci vyhlasuje v súlade s ustanovením § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, že udeľuje súhlas IMIDJEXu, aby vo svojich informačných systémoch spracúval a uschovával osobné údaje v rozsahu podľa bodu 11.1 tohto Článku a to na účely uvedené v bode 11.2 tohto Článku. IMIDJEX sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. IMIDJEX po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
11.4 IMIDJEX vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje výlučne na účely uvedené v bode 11.2 tohto Článku.
11.5 IMIDJEX vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
11.6 IMIDJEX vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a Zákonom o ochrane osobných údajov.
11.7 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od IMIDJEXu vyžadovať:
– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje IMIDJEX,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa ustanovenia § 10 ods. 4 prvá veta Zákona o ochrane osobných údajov,
d) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov
11.8 Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u IMIDJEXu namietať voči:
– spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
– využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
– poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.
11.9 Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP udeľuje IMIDJEX právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a IMIDJEXom, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek z prepravcov, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim.

12) Záverečné ustanovenia
12.1 IMIDJEX si vyhradzuje právo jednostranným úkonom zmeniť VOP. Zmeny a dodatky týchto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke IMIDJEXu.
12.2 Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou a týmito VOP neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem.
12.3 V prípade sporov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa zmluvné strany zaväzujú vyriešiť ich mimosúdnym zmierom resp. dohodou. V prípade že zmier nie je možné dosiahnuť, spor rozhodne príslušný súd.
12.4 V prípade že sa niektoré z ustanovení zmluvy alebo VOP stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na právnu účinnosť ostatných ustanovení; v tomto prípade platia za prijaté také dohody, ktoré sú právne účinné a ktoré sa čo najviac približujú pôvodnému účelu. Rovnaké platí aj v prípade medzery v týchto VOP alebo v zmluve.
12.5 Vedľajšie ústne dohody neexistujú.
12.6 VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke IMIDJEXu a sú prijaté na neurčitý čas.

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii e-mailom, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
2) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
3) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/8/7/87f4bcb0-ccf9-44e8-aa83-7663bb3483a9/imidjex.sk/sub/eshop/wp-content/themes/456sailing/functions/scotchpanels.php on line 77